Δικαιολογητικά για την έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου:

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και στη συνέχεια πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

[/slide]
[slide name=”Εγγυτέρων Συγγενών”]

Δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών:

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

 4. Δυο (2) υπεύθυνες δηλώσεις από μάρτυρες (όχι συγγενείς).
  1. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ο θανών ήταν άγαμος
  2. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ο θανών ήταν έγγαμος με παιδιά
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ο θανών ήταν έγγαμος χωρίς παιδιά

Δικαιολογητικά για την επίσημη μετάφραση των πιστοποιητικών:

 1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση με τις θεωρήσεις και σφραγίδες (ρωτήστε την υπηρεσία έκδοσης του πιστοποιητικού εάν απαιτείται και η )

 2. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Επίσημης Μετάφρασης 

Δικαιολογητικά για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου:

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του αιτούντος

 3. Ακριβής Ημερομηνία Γάμου

Δικαιολογητικά για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου:

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του αιτούντος

 3. Ακριβής Ημερομηνία Θανάτου

Δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης διαθήκης:

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποιητικού Περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

 3. Ακριβής ημερομηνία θανάτου

Δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού περί μη λύσεως γάμου:

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Περί μη Λύσεως Γάμου
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην καρτέλα  Εγγυτέρων Συγγενών παραπάνω)

Δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης:

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Περί μη Πτώχευσης
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του νομικού εκπροσώπου της εταιρίας
 3. Επωνυμία εταιρίας
 4. ΑΦΜ εταιρίας

Δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης:

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποιητικού Γέννησης
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

Δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης:

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου