1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από την εφορία)
 3. Δήλωση αλλαγής στοιχείων (Μ1).
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Βεβαίωση ακινησίας οχήματος (σας δόθηκε από τη ΔΟΥ όταν καταθέσατε τις πινακίδες)
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Συμπληρώστε την αίτηση απόδοσης ΑΦΜ (Μ1).
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Συμπληρώστε την αίτηση απόδοσης ΑΦΜ (Μ1).
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε τρία (3) αντίτυπα.
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό (δεν απαιτείται σε περίπτωση ανανέωσης όπου το όνομα του ενοικιαστή δεν αλλάζει ή όταν το ακίνητο είναι μικρότερο από 50 τ.μ.)
 1. Τυπώστε και συμπληρώστε σε δύο (2) αντίτυπα την Δήλωση Προσωρινής Ακινησίας Οχήματος
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
 4. Πινακίδες αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ΙΧ θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιωτικό χώρο. Στη συνέχεια πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
 6. Εάν ο χώρος στάθμευσης ενοικιάζεται ή παραχωρείται, χρειάζεται το μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία
 7. Εάν ο χώρος παραχωρείται από τρίτο χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου. Στη συνέχεια ο κάτοχος του ακινήτου θα πρέπει να πάει στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Δήλωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσωπου (έντυπο Μ2) ή στην περιπτωση εταιριών ΕΠΕ και ΑΕ, δήλωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσωπου (έντυπο Μ3)
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Συμπληρώστε την αίτηση (Α9).
 3. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, ή εφόσον υπάρχουν να έχουν μπεί σε ρύθμιση
 4. Να έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος
 5. Εφόσον πρόκειτε για επιχείρηση, να έχει υποβληθεί εκκεθαριστικη δήλωση ΦΠΑ για το τελευταίο οικονομικό  έτος