• Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων έμμεσων φόρων (ΦΠΑ -περιοδική δήλωση , επιστροφές), παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-προσωρινή δήλωση , προσωρινή δήλωση προκαταβλητέων φόρων από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας , δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εργολάβων , βεβαιώσεις αποδοχών , βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ) και άμεσων φόρων, (εισοδήματος), και υποβολή αυτών είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα.
  • Τακτοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων έγκαιρα και σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις.
  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία.
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
  • Intrastat – Ανακεφ/κοί πίνακες αποκτήσεων, παραδόσεων, πράξεις λήπτη.
  • Δηλώσεις Ε9.