• Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.
  • Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
  • Κατάρτιση Α.Π.Δ. και υποβολή αυτής ηλεκτρονικά.
  • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας.
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.
  • Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικού έργου (ασφάλιση οικοδόμων).
  • Υπολογισμοί αυτόματα μισθών – ημερομισθίων, υπερωριών νυχτερινών κ. λ. π.
  • Καταστάσεις εισφορών.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις.
  • Αποστολή μέσω e-mail όλων των καταστάσεων.