• Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών.
  • Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων.
  • Παρακολούθηση  ταμειακών εισροών – εκροών.
  • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας.
  • Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης-σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρόβλεψη για μελλοντική πορεία.
  • Καθορισμός διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Κοστολόγηση αποθηκών και άλλων τομέων και υπηρεσιών.
  • Προσδιορισμός κόστους παραγωγής.
  • Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθησή τους.