• Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου(Business Plan).
  • Κατάρτιση προβλέψεων μελλοντικών αποτελεσμάτων.
  • Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης-μετοχών.
  • Ανάλυση και παρουσίαση οικονομικών στοιχείων.
  • Αξιολόγηση και οργάνωση επενδύσεων/επιχειρηματικών ανοιγμάτων.
  • Κατάρτιση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας/σκοπιμότητας.
  • Συμβουλές επενδυτικών σχεδίων.
  • Υπόδειξη των δυνατοτήτων της επιχείρησής σας καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική.
  • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.