• Ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
  • Επενδυτικά προγράμματα.
  • Καταστατικά εταιρειών, Συστάσεις, Τροποποιήσεις, Κωδικοποιήσεις.
  • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις εταιρειών.
  • Αγορά υφιστάμενης επιχείρησης.
  • Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων.
  • Ανάπτυξη επιχειρήσεων.
  • Λύση-Εκκαθάριση εταιρειών.