• Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.
  • Πλήρης εφαρμογή των Ελληνικών λογιστικών προτύπων με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
  • Υπηρεσίες Κοστολόγησης και οργάνωση Αποθήκης.
  • Εργασίες τέλους χρήσεως (αποτίμηση, απογραφή, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, συμφωνίες, εκτυπώσεις)