1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από την εφορία)
 3. Δήλωση αλλαγής στοιχείων (Μ1).
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Βεβαίωση ακινησίας οχήματος (σας δόθηκε από τη ΔΟΥ όταν καταθέσατε τις πινακίδες)
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Συμπληρώστε την αίτηση απόδοσης ΑΦΜ (Μ1).
 1. Η μη ύπαρξη μη φορολογικών χρεών βάσει άλλων διατάξεων (ασφαλιστικά κ.λπ.) πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ
 2. Η ύπαρξη χρεών σε επιμελητήρια ανεξαρτήτως ύψους ποσού

Ενέργειες – δικαιολογητικά για την θεώρηση:

 1. Συμπληρωμένο σημείωμα ΚΒΣ – Έντυπο Β1.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βεβαίωση μη οφειλής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επιτηδευματιών (ΟΑΕΕ, ΤΑΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.λπ.)
 4. Βεβαίωση μη οφειλής αρμοδίου επιμελητηρίου (όπου απαιτείται)
 5. Βεβαίωση αρμοδίου φορέα ασφάλισης προσωπικού (ΙΚΑ κ.λπ) είτε απασχολείται από την επιχείρηση προσωπικό είτε όχι. Σε ειδικές περιπτώσεις υπόχρεων (ατομικές επιχειρήσεις), αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 159986.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται:

 1. Βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη χρεών από φόρους, τέλη ή εισφορές για όλα τα μέλη, εφόσον τα χρέη αυτά προέρχονται από την άσκηση ατομικής επιχείρησης του μέλους και όχι από συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο
 2. Βεβαίωση από τα αρμόδια τμήματα ΦΠΑ και Εισοδήματος ότι έχει υποβάλλει κανονικά τις δηλώσεις απόδοσης οποιασδήποτε υποχρέωσης ως άνω

Προϋποθέσεις για την αρχική θεώρηση κατά την έναρξη:

 1. Σε περίπτωση αρχικής θεώρησης κατά την έναρξη, απαιτείτειται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ

Ειδικές Περιπτώσεις για τη θεώρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων:

 1. Βεβαίωση του άρθρου 41 παρ. 12 β’ του ν. 2496/97 σχετικά με καταχώρηση στο μητρώο Υπουργείου Εμπορίου όταν συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση (υποβάλλεται μια φορά κατά την πρώτη θεώρηση μετά την έναρξη).
 2. Βεβαίωση του οικείου φορέα ιχθυοσκαλών ή του διευθυντή της ιχθυόσκαλας (ΕΤΑΝΑΛ) για καταβολή των οφειλών προς την ιχθυόσκαλα, προκειμένου για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, αλίευση, εμπορία και διακίνηση αλιευτικού προϊόντος.
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε τρία (3) αντίτυπα.
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό (δεν απαιτείται σε περίπτωση ανανέωσης όπου το όνομα του ενοικιαστή δεν αλλάζει ή όταν το ακίνητο είναι μικρότερο από 50 τ.μ.)
 1. Η μη ύπαρξη φορολογικών χρεών, καθώς και χρεών από οποιοδήποτε τέλος ή εισφορά που βεβαιώνεται (και εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ.), ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις
 2. Η μη υποβολή δηλώσεων απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους ή εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, ανεξάρτητα από τον τελικό δικαιούχο αυτών (π.χ. ΕΛΓΑ) καθώς και δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Προσκομίζεται το αντίγραφο υποβολής (για ταχύτερη εξυπηρέτηση) από τον φορολογούμενο ή προσυπογράφει στο Σημείωμα ΚΒΣ(Β1) το αρμόδιο τμήμα περί της υποβολής ή μη
 3. Η μη ύπαρξη μη φορολογικών χρεών βάσει άλλων διατάξεων (ασφαλιστικά κ.λπ.) πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ
 4. Η ύπαρξη χρεών σε επιμελητήρια ανεξαρτήτως ύψους ποσού

Δικαιολογητικά για την θεώρηση στοιχείων:

 1. Συμπληρωμένο σημείωμα ΚΒΣ – Έντυπο Β1.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βεβαίωση μη οφειλής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επιτηδευματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑ κ.λπ.)
 4. Βεβαίωση μη οφειλής αρμοδίου επιμελητηρίου (όπου απαιτείται)
 5. Βεβαίωση αρμοδίου φορέα ασφάλισης προσωπικού (ΙΚΑ κ.λπ) είτε απασχολείται από την επιχείρηση προσωπικό είτε όχι. Σε ειδικές περιπτώσεις υπόχρεων (ατομικές επιχειρήσεις), αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 159986.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται:

 1.  Βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη χρεών από φόρους, τέλη ή εισφορές για όλα τα μέλη, εφόσον τα χρέη αυτά προέρχονται από την άσκηση ατομικής επιχείρησης του μέλους και όχι από συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο
 2. Βεβαίωση από τα αρμόδια τμήματα ΦΠΑ και Εισοδήματος ότι έχει υποβάλλει κανονικά τις δηλώσεις απόδοσης οποιασδήποτε υποχρέωσης ως άνω

Προϋποθέσεις για την αρχική θεώρηση στοιχείων κατά την έναρξη:

 1. Σε περίπτωση αρχικής θεώρησης κατά την έναρξη, απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ

Ειδικές Περιπτώσεις θεώρησης στοιχείων:

 1. Βεβαίωση του άρθρου 41 παρ. 12 β’ του ν. 2496/97 σχετικά με καταχώρηση στο μητρώο Υπουργείου Εμπορίου όταν συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση (υποβάλλεται μια φορά κατά την πρώτη θεώρηση μετά την έναρξη).
 2. Βεβαίωση του οικείου φορέα ιχθυοσκαλών ή του διευθυντή της ιχθυόσκαλας (ΕΤΑΝΑΛ) για καταβολή των οφειλών προς την ιχθυόσκαλα, προκειμένου για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, αλίευση, εμπορία και διακίνηση αλιευτικού προϊόντος.
 1. Τυπώστε και συμπληρώστε σε δύο (2) αντίτυπα την Δήλωση Προσωρινής Ακινησίας Οχήματος
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
 4. Πινακίδες αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ΙΧ θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιωτικό χώρο.Στη συνέχεια πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
 6. Εάν ο χώρος στάθμευσης ενοικιάζεται ή παραχωρείται, χρειάζεται το μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία
 7. Εάν ο χώρος παραχωρείται από τρίτο χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου.  Στη συνέχεια ο κάτοχος του ακινήτου θα πρέπει να πάει στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Δήλωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2) ή στην περίπτωση εταιριών ΕΠΕ και ΑΕ, δήλωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ3)
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση γάμου, διαζυγίου, ή θανάτου)
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου (σε περίπτωση γάμου)
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση θανάτου)
 5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (σε περίπτωση θανάτου)
 6. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (σε περίπτωση θανάτου)
 7. Δήλωση αλλαγής στοιχείων (Μ1).
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Συμπληρώστε την αίτηση (Α9).
 3. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, ή εφόσον υπάρχουν να έχουν μπεί σε ρύθμιση
 4. Να έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος
 5. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, να έχει υποβληθεί εκκεθαριστική δήλωση ΦΠΑ για το τελευταίο οικονομικό  έτος