[accordion class=’accord1′]
[slide name=”Διαγραφή από ασφάλιση ΟΑΕΕ”]

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 1. Τυπώστε και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Αίτηση Διαγραφής
 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Βεβαίωση της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. περί διακοπής του επαγγέλματος
 4. Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους μεταγενέστερου εκείνου της διακοπής του επαγγέλματος του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα
 5. Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί διαγραφής από τα Μητρώα
 6. Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων κ.α., απαιτείται βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται:
  • H δραστηριότητα που διακόπτεται και η επαγγελματική στέγη της επιχείρησης που έπαυσε να λειτουργεί
  • Η μη συνέχιση ατομικά ή εταιρικά άλλης ασφαλιστέας στον Οργανισμό δραστηριότητας
 8. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αποκατάστασης
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ – ΟΔΗΓΟΙ ΤΑΞΙ
 1. Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αυτοκινήτου μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτού ή άλλη πράξη μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή της χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού (βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει στο Υπουργείο, συμβόλαιο δωρεάς, γονικής παροχής κ.α.).Ελλείψει των ανωτέρω, πιστοποιητικό μεταβολών ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών
 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται η διακοπή της δραστηριότητας και η μη συνέχισή της με οποιαδήποτε μορφή
ΕΤΑΙΡΙΕΣ- ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 1. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη διαγραφή ατομικής επιχείρησης, δηλαδή τα υπό 1,2,3,4,5 και 6 στοιχεία και επιπλέον
 2. Για τα μέλη εταιριών ΕΠΕ, απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του
 3. Για τα μέλη εταιριών Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι έπαυσε να είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ (δημοσιεύεται στο οικείο Πρωτοδικείο, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης)
 4. Για τα μέλη Δ.Σ. εταιριών Α.Ε. απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ, από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΑΕ ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του οριζόμενου από το καταστατικό ασφαλίσιμου ποσοστού αποδεικνυόμενο με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τη ΔΟΥ

[/slide]
[slide name=”Εγγραφή – Επανεγραφή στον ΟΑΕΕ”]

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 1. Τυπώστε και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Αίτηση  Επανεγραφής ή την Αίτηση Διαγραφής – Επανεγραφής
 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των τυχόν υποκαταστημάτων της επιχείρησης, που είναι: μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας
  • Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή
  • Αρχική μίσθωση που έληξε κατά τους όρους της μισθωτικής σύμβασης θεωρείται παραταθείσα μέχρι το χρόνο που καθορίζεται ως ελάχιστος από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων
  • Σε περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία και από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία θα δηλώνεται τούτο
 4. Στοιχεία χαρακτηρισμού του προσώπου ως παλαιού ή νέου ασφαλισμένου
  1. Περίπτωση Παλαιού Ασφαλισμένου
   1. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστικά βιβλιαρίων (ενσήμων) χρόνου ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας Ασφάλισης της ημεδαπής
   2. Βεβαίωση κρατικού φορέα χώρας Ε.Ε. ή χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατική σύμβαση, εφόσον έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος ασφάλισης στο φορέα αυτόΕλλείψει τέτοιας βεβαίωσης υποβάλλεται κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, που αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του ξένου φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στο περιεχόμενο της οποίας δηλώνεται η χώρα, o κρατικός φορέας Ασφάλισης, η διάρκεια της ασφάλισης και αναλαμβάνεται η υποχρέωση προσκόμισης της προαναφερθείσας βεβαίωσης εντός ευλόγου χρόνου
  2. Περίπτωση Νέου Ασφαλισμένου
   1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας Ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου ως και η ημερομηνία ασφάλισης σ’ αυτόν (άρθρο 39 του Ν.2084/1992)
   2. Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, σε περίπτωση που έχει χαρακτηρισθεί ως νέος ασφαλισμένος από ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
   3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του ασφαλιζομένου, σε περίπτωση που εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και ο ΟΑΕΕ είναι ο πρώτος ασφαλιστικός φορέας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση:
  1. το επάγγελμα
  2. η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης
  3. η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρεία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων
  4. η εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά – τυχόν γενομένη εγγραφή ή διαγραφή από τα Μητρώα του Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.
  5. η βούληση επιλογής του ΟΑΕΕ ως ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτικής του ασφάλισης, εφόσον πρόκειται για νέο ασφαλισμένο κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 2084/1992, όπως ισχύει κάθε φορά
  6. η βούληση παραμονής στην προαιρετική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ασφαλισμένων των Ταμείων Νομικών, Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως παλαιών ή νέων ασφαλισμένων (Ν. 2335/1995 όπως ισχύει κάθε φορά )Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση:
   • Προσκόμισης βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας εντός μηνός από την έκδοσή της
   • Ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό στοιχεία της επιχείρησης. – Προσκόμισης απόφασης συνταξιοδότησης από άλλο φορέα για να κριθεί η καταβολή ή μη εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ
 6. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί έναρξης εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, εφόσον έχει προηγηθεί η έναρξη
 7. Βεβαίωση Χρηματιστηρίου περί διορισμού του ασφαλιζομένου ως αντικριστή ή χρηματιστηριακού αντιπροσώπου με την ιδιότητα του πρώην χρηματιστή
 8. Επί κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται απαραιτήτως ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου
  1. Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή υποβάλλεται κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητος περί εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης
  2. Αν υπάρχει διαθήκη, προσκομίζεται αντίγραφο αυτής νομίμως δημοσιευμένη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ – ΟΔΗΓΟΙ ΤΑΞΙ
 1. Ιδιοκτήτες ΔΧ αυτοκινήτων επιβατικών, ΔΧ φορτηγών και λεωφορείων
  1. Τα δικαιολογητικά 1,24 και 5 της κατηγορίας Ατομικών επιχειρήσεων – επιτηδευματιών – ελευθέρων επαγγελματιών
  2. Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αυτοκινήτου μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτού ή άλλη πράξη μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή της χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού (βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει στο Υπουργείο, συμβόλαιο δωρεάς, γονικής παροχής κ.α.)Ελλείψει των ανωτέρω, πιστοποιητικό μεταβολών ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών
  3. Επί κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται απαραιτήτως ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενουΣτην εξ αδιαθέτου διαδοχή υποβάλλεται κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητος περί εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκηςΑν υπάρχει διαθήκη, προσκομίζεται αντίγραφο αυτής νομίμως δημοσιευμένηΣε περίπτωση που έχουν μεταβιβαστεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας στους κληρονόμους, απαιτείται μόνο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
  4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αποδεικτικό της κυκλοφορίας αυτού
  5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται πέραν των άλλων στοιχείων οι αριθμοί κυκλοφορίας των κατεχομένων ΔΧ αυτοκινήτων, το είδος αυτών (ΔΧ επιβατικό, ΔΧ φορτηγό κ.α.) και το ποσοστό ιδιοκτησίας
  6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης (εφ’ όσον έχει εκδοθεί)
 2. Ιδιοκτήτες ΔΧ τουριστικών λεωφορείων
  1. Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά για τους ιδιοκτήτες Δ.Χ. αυτοκινήτων Επιβατικών, Δ.Χ. Φορτηγών και Δ.Χ. Λεωφορείων
  2. Φωτοαντίγραφο αδείας Τ.Ε.Ο.Μ. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) σε ισχύ
 3. Εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων
  1. Τα δικαιολογητικά 1,24 και 5 της κατηγορίας Ατομικών επιχειρήσεων – επιτηδευματιών – ελευθέρων επαγγελματιών
  2. Άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων σε ισχύ
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αδείας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού αυτοκινήτου
  4. Δελτίο καταλληλότητας του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου σε ισχύ
  5. Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών (εφ’ όσον έχει εκδοθεί)
  6. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί έναρξης λειτουργίας Σχολής
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι συμμετέχοντες σε Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις προσώπων πέραν των προβλεπομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραπάνω κατηγοριών υποβάλλουν επίπλέον

 1. Εταιρίες Ο.Ε. και Ε.Ε.
  1. καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο
  2. φωτοαντίγραφα τροποποιητικών καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένα, εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας
  3. πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου με τις γενόμενες μεταβολές στο καταστατικό της εταιρείας (όπου απαιτείται)
 2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
  1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί περίληψη καταστατικού σύστασης της Ε.Π.Ε.
  2. Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί τροποποίηση καταστατικού της Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί Φ.Ε.Κ. των προαναφερθέντων α και β στοιχείων υποβάλλονται:- φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του ΤΑ.Π.Ε.Τ.- συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης και τροποποίησης κατά περίπτωση- Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσει τα Φ.Ε.Κ. αμέσως μετά την δημοσίευση
 3. Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
  1. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε της αρμόδιας Νομαρχίας της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της Α.Ε.
  2. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. τροποποίησης καταστατικού της Α.Ε.
  3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. στοιχείων της Α.Ε., που αφορά στην τελευταία σύνθεση του Δ.Σ. αυτής.Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το Φ.Ε.Κ. των προαναφερθέντων α, β, γ στοιχείων υποβάλλονται:- φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του Τ.Α.Π.Ε.Τ. – οι σχετικές ανακοινώσεις της οικείας Νομαρχίας.- Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι το Φ.Ε.Κ. θα προσκομισθεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.
  4. Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Α.Ε.
  5. Απόσπασμα βιβλίου πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που έχει συγκληθεί μέχρι 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους ή μέχρι 31 Δεκεμβρίου του αμέσως προηγουμένου έτους, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μετοχών
  6. Φωτοαντίγραφο βιβλίου μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρείας
 4. Κοινοπραξίες
  1. Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού των μελών περί σύστασης της κοινοπραξίας κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ως και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού
 5. Λοιπές Ενώσεις Προσώπων
  1. Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μελών περί σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων από την αρχική σύσταση

[/slide]
[slide name=”Ασφαλιστική Ενημερότητα”]

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Συμπληρώστε την Αίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας.
 3. Βιβλιάρια Αγοράς Ενσήμων και μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/01 (Δ.Χ./01 και Ε.Α./01) εφόσον δεν έχει διενεργηθεί για την περίοδο αυτή τακτικός έλεγχος
 4. Στην περίπτωση που ο εργοδότης διατηρούσε παραρτήματα και δεν ήταν ενταγμένος στο Σ.Μ.Μ, θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων λειτουργούσαν τα παραρτήματα εφόσον δεν έχει διενεργηθεί, για την περίοδο μέχρι 31/12/2001 (Δ.Χ./01 και Ε.Α./01), τακτικός έλεγχος σ’ αυτά
 5. Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο ταμείο είσπραξης εσόδων ή την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Υποκ/τος,εφόσον υφίσταται βεβαιωμένη οφειλή

[/slide]
[slide name=”Επιστροφή Ιατροφαρμ/κών Δαπανών”]

 1. Θεωρημένο ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας

 2. Συνταγή (εντολή) από συμβεβλημένο ιατρο στον ΕΟΠΥΥ (δείτε την λίστα στην επίσημη ιστοσείδα του ΕΟΠΥΥ), σφραγισμένη εμπρός και πίσω από τον γιατρό. Σε περίπτωση που ο γιατρός ΔΕΝ είναι συμβεβλημένος τότε γίνονται δεκτές ΜΟΝΟηλεκτρονικές συνταγές

 3. Αποδείξεις για τα φάρμακα ή τον εξοπλισμό, τις εξετάσεις ή τις ιατρικές υπηρεσίες (στην τελευταία περίπτωση απαιτείται σφραγίδα από τον γιατρό)

[/slide]
[slide name=”Έκδοση Κλειδάριθμου ΙΚΑ”]

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ

[/slide]
[slide name=”Θεώρηση Βιβλιαρίου Ασθενείας”]

 1. Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας

 2. Προϋπόθεση για την θεώρηση αποτελεί η εξόφληση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

[/slide]
[slide name=”Θεμελίωση & έκδοση σύνταξη”]

 1. Καταμέτρηση ενσήμων εργαζομένου (ανάλυση αποδοχών, αναγνώριση ημερών εργασίας κλπ)
 2. Έλεγχος προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης, προσδιορισμός ασφαλιστικής κλάσης, προδσιορισμός αλλαγής κλιμακίων κλπ)
 3. Μελέτη προσδιορισμού ποσού σύνταξης κύριας και επικουρικής σύνταξης (επιλογή κατάλληλης χρονικής στιγμής για την κατάθεση αιτήματος συνταξιοδότησης)
 4. Κατάθεση δικαιολογητικών κύριας και επικουρικής σύνταξης 
 5. Παρακολούθηση διαδικασίας έως και την τελική έκδοση της σύνταξης

[/slide]
[/accordion]