[accordion class=’accord1′]
[slide name=”Προέγκριση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”]

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Συμπληρώστε την Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με την Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη), την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει προς τον Δήμο
 3. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη)
 4. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:
  • Όταν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας (ή του Ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει Διαχειριστής), ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
  • Όταν δεν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία , προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 της πλειοψηφίας του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κτλ), ότι δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου
 5. Χρήση γης (πρωτότυπη) από την Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας, (Σωκράτους 57, τηλ: 210 5205000)
 6. Χρήση γης εάν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΚΕΝΤΡΟ, από το ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων & Τρικάλων, τηλ. 210 3211180)
 7. Έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (πρωτότυπη) μόνο για περιοχές που βρίσκονται εντός αρχαιολογικής ζώνης με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΥΠ.ΠΟ. Αίολου 1 & Πελοπίδα, Πλάκα τηλ. 210 3219776 ή Μακρυγιάννη 2-4 τηλ. 210 9238724, ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα)

 

 1. Δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από την Δημοτική Κοινότητα
  1. Για δραστηριότητα που  είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός  δημοσίων κτιρίων)
  2. όταν η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή και
  3. όταν η δραστηριότητα υγ/κου ενδιαφέροντος θα ασκηθεί εντός άλλου κατ/ματος υγ/κου ενδιαφέροντος , για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης & λειτουργίας

[/slide]
[slide name=”Άδεια Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”]

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Συμπληρώστε την Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας για το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με την ΚΥΑ 21220/4-11-2011), την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει προς τον Δήμο
 3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης και προοριζόμενος για ΚΥΕ, σε κλίμακα που θα αναφέρει ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α).
 4. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκατάσταση μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αεριών, καπνών, συστημάτων, Α.Π.Ε. κλπ)
 5. Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο, αξίας 185€ ευρώ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243 Β/2007)
 6. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας ανάλογα με το είδος του καταστήματος, σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυροσβεστικές Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 η σύμφωνα με το Π.Δ 71/1988 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989 (μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον οικείο δήμο με την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας)
 7. Για κατ/τα όπου καταναλώνονται ποτά Υπ. Δήλωση περί μη τελεσίδικης καταδίκης
  • όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. προσκομίζονται υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικού υπευθύνου
  • όταν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. προσκομίζονται υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ομόρρυθμων εταίρων
 8. Το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπαγγέλτως)
 9. Δήλωση ορισμού του υγειονομικού υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας
 10. Δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα υγειονομικό υπέυθυνο
 11. Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την ΔΟΥ που ανήκει το κατάστημα (σύμφωνα με το Ν.1882/1990 άρθρο 8 παρ.9 και το άρθρο 2 παρ.3 της ΚΥΑ 21220/2011)

 

 1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπως κομμωτής/τρια, κρεοπώλης), όταν πρόκειται για άδεια αντίστοιχου καταστήματος
 2. Για υπόγεια καταστήματα δήλωση  αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ότι οι ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ απαιτείται σφραγίδα ηλεκτρολόγου
 3. Άδεια σκοπιμότητας όπου απαιτείται
 4. Για τα καταστήματα ’’ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ’’, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Πώλησης σκυλών και γάτων (σύμφωνα με τις διατάξεις της 266541/ 2003 ΥΑ), η  οποία χορηγείται  από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Νομαρχίας Αθηνών (Φειδιππίδου 31 – τηλ. 2107781680)
 5. Για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 ατόμων:
  1. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενης από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης
  2. Για κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται στο Νομό Αττικής πλην νησιωτικών περιοχών του Νομού αυτού, στο Νομό Θεσσαλονίκης καθώς και σε πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων, υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/2001 χώρο στάθμευσης
  3. Τεχνική έκθεση μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται με κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης η μελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από τα σημεία ηχοπροστασίας (σύμφωνα με την ΥΑ Α5/3010/1985 – ΦΕΚ 593Β /6-10-1981)
 6. Για τη λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων (ΒΔ 465/1970 άρθρο 24) απαιτείται επιπλέον βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής συνδέσεως εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (άρθρο 32 παρ. 1 Β.Δ 465/1970 και άρθρο 21 παρ. 2 του ΠΔ 118/2006)
 7. Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ. Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια μέχρι να εξοφληθεί το ποσό
 8. Στα «παντοπωλεία» για πώληση φιαλών υγραερίου μεχρι 100kg απαιτείται ειδικό πιστοποιητικό πυρασφαλείας 

[/slide]
[/accordion]