• Πληρωμή Φόρων.
  • Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών.
  • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
  • Εγγραφή στο ΓΕΜΗ.