• Προγράμματα επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.
  • Προγράμματα επιδότησης από τον O.A.E.Δ.
  • Επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα.